0906 322 330

Khoa

Nội dung chương trình học:

heading

  1. Khái niệm cơ bản về thông kê
  2. Giới thiệu tóm tắt về Python
  3. Tìm hiểu sâu hơn về Khoa học dữ liệu với Python.

  1. Hoạt động Python
  2. Làm sạch dữ liệu bằng Gói NumPy và gấu trúc
  3. Đánh lừa dữ liệu Python.

  1. Trực quan hóa dữ liệu
  2. Tìm hiểu sâu hơn về trực quan hóa dữ liệu
  3. Phân tích thống kê với trực quan hóa

Contact Me on Zalo